Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców

Od dnia 24 czerwca 2020 roku obowiązują regulacje dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Skorzystać z tego rozwiązania mogą przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, które chcą odbudować swoją równowagę finansową naruszoną np. skutkami zdarzeń związanych z epidemią COVID-19. Dzięki nowym rozwiązaniom podmioty te nie muszą występować do sądu, by wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne.

Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, skorzystać mogą następujące grupy podmioty posiadających zdolność restrukturyzacyjną:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego;
2) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;
3) wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
4) wspólnicy spółki partnerskiej.

Aby skorzystać z tego rozwiązania podmioty te obowiązane są zawrzeć do dnia 30 czerwca 2021 roku z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nadzorca układu pełni swoją funkcję od dnia zawarcia umowy.

Dłużnik przed otwarciem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zobowiązany jest do umieszczenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, oraz do przygotowania propozycji układowych, spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.

Z dniem dokonania obwieszczenia, o którym mowa powyżej, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:
1) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulega zawieszeniu z mocy prawa;
2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności, jest niedopuszczalne.

Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego uprawniony, podmiot może dokonać jednokrotnie w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Autor: Radosław Kuźniak – radca prawny w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Inne Artykuły