RAPORT zmian w prawie – Prawo pracy i egzekucji administracyjnej

  1. Zmiana dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Z dniem 21 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych z dnia 12 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1804). Zmiana dotyczy postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organy administracyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. organy takie jak US, ZUS.

W nowych wzorach zmianie uległy przede wszystkim pouczenia zawarte w treści dokumentu dotyczące  zbiegu egzekucji zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto we wzorze zajęcia wierzytelności pieniężnej dodano pouczenie dla dłużnika dotyczące zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku zgodnie ze zmianą Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którym zajęcie takiej wierzytelności obejmuje także wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku powstałe w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

Doprecyzowaniu uległa również tabela dotycząca odsetek, co umożliwi organom egzekucyjnym m.in. na prawidłowe wypełnianie dokumentów w przypadku, kiedy w odniesieniu do podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego dla jednej należności pieniężnej zastosowanie znajdują różne stawki odsetek. Dodano katalog odsetek oraz tabelę oznaczoną pod pozycją „informacja dodatkowa”, w której organ wskazywać będzie sumę kwot, od których naliczany będzie ten sam rodzaj odsetek, rodzaj odsetek oraz ich stopę co ułatwi dłużnikowi samodzielne wyliczenie dalszych odsetek.

  1. Nowy obowiązek dokumentacyjny dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Z dniem 1 października 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1857).  Zmieniane rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przypominamy, iż obowiązek składania rocznym i miesięcznych sprawozdań dotyczy pracodawców zwolnionych od wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON) na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowe formularze obowiązywać będą w zakresie informacji miesięcznych za okresy sprawozdawcze począwszy od października 2018 r., natomiast w zakresie informacji rocznych za okresy sprawozdawcze począwszy od 2018 r.

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu są w większości tożsame z rozwiązaniami zawartymi w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu i mają charakter doprecyzowujący. Warto wskazać, iż we wzorze oznaczonym jako INF-1, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, w bloku C.3 dodano objaśnienie do części dotyczącej wykonawców pracy nakładczej. Ponadto we wzorze oznaczonym jako INF-Z, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, w bloku D Typ pracodawcy o szczególnym statusie dodano nowe pole 44 – Struktura pracodawcy oraz doprecyzowano objaśnienie nr 24, przez dodanie kodu odpowiadającego typowi pracodawcy.

Autor: Adam Banasiak – Aplikant Radcowski Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k.

Inne Artykuły