RAPORT zmian w prawie – Sądowe dochodzenie roszczeń

Od 9 lipca 2018 roku obowiązują nowe terminy i zasady przedawnienia roszczeń. Podstawowy termin przedawnienia roszczeń został skrócony z 10 do 6 lat.  Termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych będzie wynosił jak dotychczas – 3 lata.  Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie obliczania terminów przedawnienia. Koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego, za wyjątkiem terminów przedawnienia krótszych niż dwa lata. Terminy przedawnienia będą się wydłużać co do zasady do ostatniego dnia grudnia.

Zmiany w zakresie okresu przedawnienia odnoszą się również do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo do orzeczenia sądu polubownego, a także do roszczenia stwierdzonego ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, wówczas termin przedawnienia ulegnie skróceniu z 10 do 6 lat.

Dodatkowo nowelizacja wprowadza zakaz dochodzenia względem konsumentów roszczeń przedawnionych. Dłużnik – konsument nie będzie musiał już zgłaszać zarzutu przedawnienia, ponieważ zarzut ten, sąd będzie brał pod uwagę z urzędu. Zakaz ten nie ma charakteru bezwzględnego. Sąd w wyjątkowym przypadkach, będzie mógł po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagały tego będą względy słuszności.

Ustawodawca wprowadził także nowy wymóg formalny pozwu polegający na obowiązku wskazania  daty wymagalności roszczeń w sprawach o zasądzenie roszczenia. Do tej pory obowiązek ten odnosił się wyłącznie do spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Autor: Monika Uznańska – Aplikant Radcowski w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Inne Artykuły