Przeniesienie własności nieruchomości po rozwodzie, a podatek dochodowy

Sam rozwód generuje między małżonkami (byłymi) wysoki poziom stresu. Całe postępowanie bywa okraszone dużymi emocjami. Nic w tym dziwnego, walka o dzieci, o alimenty o jak największą część majątku nabytego w trakcie trwania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej często implikuje, kto wygrał całe postępowanie. Skoro mowa o majątku, to warto przyjrzeć się na gruncie ustaw podatkowych, czy nie powstaje obowiązek podatkowy w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków i przydzielenia go na rzecz jednego z małżonków. W niniejszym opracowaniu mowa będzie o nieruchomości, gdyż z racji ich często wysokiej wartości, mogą generować wysoki podatek do zapłaty.

Organy skarbowe do tej pory uznawały, że skoro jednemu z małżonków zostaje przydzielony dany składnik majątku – nieruchomość, mamy do czynienia z nabyciem nieruchomości (ponownym) przez tego małżonka. Następnie, jeśli ten małżonek sprzeda składnik majątku przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym go nabył, to powstanie obowiązek podatkowy z tytułu zbycia nieruchomości z podatkiem 19%. Z takim podejściem fiskusa nie sposób się zgodzić.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, z dniem zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy małżonkami zawiązywana jest wspólność ustawowa majątkowa małżeńska. Od tej chwili każdy składnik majątku nabyty w trakcie trwania wspólności należy do tej masy majątkowej. Wspólność małżeńska jest rodzajem współwłasności łącznej i jest ona bezudziałowa. Majątek wspólny stanowi jedną całość gospodarczą.

Jeśli w trakcie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej, małżonkowie nabyli nieruchomość, to w myśl przytoczonych wyżej przepisów, każdemu z małżonków przysługiwała własność całości nieruchomości.

Wobec powyższego, w przypadku podziału majątku wspólnego małżonków nie może być mowy o ponownym nabyciu nieruchomości, a w konsekwencji o powstaniu obowiązku podatkowego w przypadku odpłatnego zbycia tej nieruchomości.

Autor: Szymon Krawczyk – Doradca Podatkowy w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Inne Artykuły