Zwrot VAT od komornika sądowego

W 2015 roku komorników sądowych spotkała niemiła niespodzianka ze strony Ministerstwa Finansów, które w dniu 9 czerwca 2015 r. wydało interpretację ogólną dotyczącą statusu komorników sądowych . Zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów, od dnia 1 października 2015 r. komornik sądowy wykonując swoje obowiązki wynikające z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz wykonując przepisy kodeksu postępowania cywilnego, działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Komornicy sądowi od tego dnia doliczali VAT do opłaty egzekucyjnej powodując jej zwiększenie (metodą od stu). Na tym polu powstał spór, czy komornicy postępują prawidłowo. Dopiero 21 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów. Z jej tezy wynika, że komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o podatek od towarów i usług. Potwierdził to również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w uchwale z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Powyższe stanowisko sądów oraz TSUE otwiera drogę dla osób, którym w toku postępowania egzekucyjnego komornik sądowy doliczył do opłaty egzekucyjnej 23% podatek VAT, do domagania się jego zwrotu bezpośrednio od komornika sądowego. Podatnicy podatku VAT, jak i komornicy sądowi powinni jednak pamiętać
o konieczności złożenia korekt deklaracji .

Przedawnienie tego rodzaju roszczenia – o zwrot nienależnego świadczenia, bądź bezpodstawnego wzbogacenia się organu egzekucyjnego następuje na zasadach ogólnych wynikających z art. 118 k.c., które obecnie wynosi 6 lat.

Autor: Szymon Krawczyk – Doradca Podatkowy w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Inne Artykuły