Tarcza antykryzysowa – analiza dla Przedsiębiorcy

Rząd przyjął projekt ustawy antykryzysowej, który skierował do prac ustawodawczych. W chwili obecnej mamy do czynienia z projektem. Poniżej przedstawiamy jego analizę wraz z podaniem rozwiązań, które będzie można wykorzystać.
Następuje odroczenie niektórych obowiązków, w szczególności.:
– przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
– przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
– przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
– obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach przesunięty jest do dnia 1 października 2020 r.;
– obowiązek zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy odroczony jest do dnia 13 lipca 2020 r.;
– następuje zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umów pożyczek zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
– termin na złożenie informacji o cenach transferowych wydłużony jest do 30 września 2020 r.;
– wydłużony zostaje termin z 3 dni do 14 dni na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT;
– termin wejścia w życie rozwiązań prawnych w zakresie zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów zostaje przesunięty z dnia 1 czerwca 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.;
– przesunięte zostaje wprowadzenie podatku do sprzedaży detalicznej do dnia 1 stycznia 2021 r.;
– wprowadzona zostaje możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
– sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej zostaje wydłużone do dnia 31 grudnia 2020 r.

Państwo przejmuje na okres 3 miesiące obowiązek opłacania składek na ZUS za:
– mikrofirmy jeżeli podmioty te zostały zgłoszone jako płatnicy składek przed dniem 29 lutego 2020 r. oraz zatrudniają do 9 pracowników (dotyczy to wszystkich pracowników takich przedsiębiorców).
– samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dzięki temu pracodawcy oszczędzą na kosztach osobowych.

Świadczenia dla zatrudnionych na umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz samozatrudnionych. Przewidziana jest wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego, nieoskładkowanego i nieopodatkowanego, w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. W przypadku osób rozliczających się np. w formie karty podatkowej, będzie to kwota w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego wynagrodzenia. Poza tym przedsiębiorca musi prowadzić działalność przed lutym 2020 r., a jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść minimum o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Jeżeli przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności, do zawieszenia tej działalności musiało dojść nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2020 r. Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła mógł otrzymać świadczenie, musi udowodnić zawarcie umowy cywilnoprawnej przed dniem 1 lutego 2020 r.

W przypadku gdy u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii i nie zalega on w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r dopuszczalne będzie
– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub
– nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego,
i nie zalega on w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dofinansowanie samozatrudnienia).
W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia epidemii, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia epidemii, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.
Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Wnioski mogą być składane elektronicznie. Wnioski będą składane do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.
Inne planowane rozwiązania to:
Wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres 14 dni.
Zmiana regulacji dotyczących maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.
Wprowadzenie rozwiązania dotyczące funkcjonowania sądów w przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez określony sąd.
Przesunięcie terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Ograniczenie zakaz handlu w niedziele co do wykonywania czynności związanych z rozładowywaniem, przyjmowaniem i ekspozycją towarów pierwszej potrzeby.
Umożliwienie samorządom zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, czy też umożliwienie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Przedłużenie ważność zezwoleń na pracę / pracę sezonową.
Wprowadzenie możliwość wniesienia pisma do sądu przy użyciu platformy ePUAP, portalu informacyjnego sądów powszechnych lub za pomocą poczty elektronicznej.
Obniżenie czynsz najmu o 90 % w przypadku najemców powierzchni w obiektach handlowych powyżej 2000 m2
Ustalenie maksymalnych cen / marży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.
Uelastycznienie czas pracy – poprzez skrócenie dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z 11 godzin do 8,a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin.
Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych.
Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.
Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.
Wprowadzeni pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą proces restrukturyzacji.

Autorzy: mec. Marek Sukiennik oraz mec. Radosław Kuźniak – Radcy prawni w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Inne Artykuły