RAPORT zmian w prawie – Prawo pracy

Początek roku 2019 przyniesienie dobre wiadomości dla pracowników. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej podwyższono minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalną stawkę godzinową. Od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywać minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł, zaś nowa minimalna stawka godzinowa to 14,70 zł.

Pozytywne skutki nowelizacji prawa pracy będą odczuwać pracownicy jeszcze
w listopadzie 2018 roku. Pracodawcy będą musieli dostosować się do zmian prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja weszła w życie w dniu 22 lutego 2018 roku. Umowy
o pracę na czas określony dłuższy niż 33 miesiące, zawarte po dniu wejścia w życie nowelizacji, staną się z mocy prawa umowami o pracę zawartymi na czas nieokreślony. Ponadto, pod koniec listopada br. skończy się 18-miesięczny limit skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy – użytkownika. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.)o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Kolejnych nowości dla chorujących pracowników i pracodawców możemy się spodziewać od 1 grudnia 2018 roku, wówczas lekarze będą uprawnieni do wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnienia na papierowym formularzu (tzw. ZUS ZLA) mogą być wystawiane tylko do końca listopada 2018. Lekarz przekazuje elektroniczne zaświadczenie lekarskie (e-ZLA) po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (PZ ePUA) elektronicznie do ZUS. Wystawione przez lekarza lub asystenta medycznego e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie. Elektroniczne zwolnienie lekarskie zostanie udostępnione przez ZUS płatnikowi składowe na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu jego otrzymania. Płatnikowi składek nie będzie przekazywany numer statystyczny choroby chorego pracownika. Co ciekawe, wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich będzie również możliwe przez aplikacje mobilne,
co z pewnością zachęci chorych pacjentów do dalszego korzystania z domowych wizyt lekarskich.

W 2019 r. prawdopodobnie zostaną wprowadzone znaczące zmiany do Kodeksu pracy. W dniu 12 lipca 2017 roku odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przewiduje m. in. wprowadzenie właściwości przemiennej przy egzekucji świadczeń niepieniężnych z zakresu prawa pracy, stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, umożliwieniu mobbingowanemu pracownikowi ubiegania się o odszkodowanie nie tylko w przypadku rozwiązania przez niego umowy o pracę, ale także w razie poniesienia przez niego szkody wskutek stosowania praktyk mobbingowych, gdy pracownik nie zdecyduje się na rozwiązanie umowy o pracę, wydłużenie − z 7 do 14 dni − terminu na wnioskowanie do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, a w przypadku odmowy pracodawcy sprostowania świadectwa pracy, na wystąpienie do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy oraz określenie przypadków, w których pracownik mógłby wystąpić do sądu pracy z żądaniem wydania orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. Prace nad nowelizacją prawa pracy wciąż trwają z uwagi na kontrowersyjne zmiany postulowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy przewidująca m. in. ujednolicenie urlopu wypoczynkowego do 26 dni (staż pracy nie będzie mieć wpływu na długość urlopu), ograniczenie korzystania z urlopu na żądanie – poinformowanie pracodawcy o chęci skorzystania z urlopu 24 godziny wcześniej, obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym. Ostateczne zmiany prawa pracy nie są wciąż znane.

Autor: Monika Uznańska – Aplikant Radcowski w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Inne Artykuły