Zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych w zw. ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii

W dniu 31 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. J...
Czytaj Więcej